ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Storyteller Productions als bedrijf en de opdrachtgever, evenals op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Storyteller Productions kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaandelijke waarschuwing wijzigen.

De wederpartij dient bij een bestelling of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Storyteller Productions slechts bindend indien deze door de videograaf/editor uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

PRIJZEN

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle aanvragen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

Indien de videograaf/editor hogere kosten heeft moeten maken om de wens van de opdracht redelijkerwijs te verwezenlijken zal dit (na overleg met de opdrachtgever) doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

OFFERTES

Alle aanbiedingen en persoonlijke offertes van Storyteller Productions zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke offertebevestiging door de Opdrachtgever, verbindt de Opdrachtgever. De persoonlijke offerte vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

BOEKING, BETALING, ANNULATIE

De boeking van een draaidag-/registratie dag bij Storyteller Productions is definitief na het betalen van een voorschot (bedrag wordt vooraf afgesproken) en het ondertekenen van onze Algemene Voorwaarden. Zolang de betaling van dit voorschot niet voldaan is en/of zonder ondertekening van de Algemene Voorwaarden, aanzien wij dit niet als een boeking. In tussentijd kan het door de opdrachtgever gewenste uur en de gewenste dag dan ook nog steeds geboekt worden door anderen.

Dit voorschot dient tevens als annulatiekost (bekijk onderaan de voorwaarde omtrent het percentage dat geïnd wordt op het voorschot)

De betaling van het openstaand saldo gebeurt op de dag dat de opdrachtgever de definitieve versie van het project heeft ontvangen (met watermerk) en zijn finale goedkeuring heeft gegeven voor aflevering van het Masterbestand (zonder watermerk). Voor de opdrachtgever dit Masterbestand in ontvangst mag nemen, zal eerst de betaling van het openstaande saldo voldaan moeten zijn en op onderstaand rekeningnummer verschenen moeten zijn.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer: BE68 0636 9461 6934 ter attentie van Alexander Van den Bogaert.

Bij annulatie van een opname-/registratie dag of wijziging van datum door de opdrachtgever, is ons bedrijf niet verplicht het reeds betaalde voorschot terug te betalen. Dit ter compensatie van andere weerhouden opdrachten op desbetreffende dag. Ook betreffende omstandigheden waarin het weer parten zou spelen volgens de opdrachtgever, gelden onderstaande percentages. We berekenen een percentage (schadevergoeding) van het reeds betaalde voorschot. Dit gaat als volgt:

  1. Ten laatste 30 dagen voor de opdracht =        100%    terugbetaald
  2. Ten laatste 21 dagen voor de opdracht =          80%    terugbetaald
  3. Ten laatste 14 dagen voor de opdracht =          50%    terugbetaald
  4. Ten laatste 7 dagen voor de opdracht   =          20%    terugbetaald
  5. Ten laatste 1 dagen voor de opdracht   =            0%     terugbetaald

Indien de opdrachtgever recht heeft op een (gedeeltelijke)terugbetaling gebeurt dit binnen de 30 kalenderdagen op het overgedragen rekeningnummer met vermelding: Geannuleerde opdracht.

Weersomstandigheden: Indien een opname-/registratie dag staat ingepland op een buitenlocatie, zijn we tot op een bepaalde grens beschermd tegen eventueel buien- of sneeuw en stormen. Indien de weersomstandigheden zich echter niet lenen tot de geplande opnames, vragen we de opdrachtgever tijdig een alternatief te voorzien om de opname-/registratie alsnog te laten plaatsvinden, en ons tijdig op de hoogte te brengen van de wijzigingen betreffende de locatie. Indien de opdrachtgever geen alternatief voorzien heeft kan de betreffende opdracht geannuleerd worden, en dit met behoud van het reeds betaalde voorschot.

FACTUREN & BETALINGEN

De betaling dient te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE68 0636 9461 6934 ter attentie van Alexander Van den Bogaert. Na toezending van de openstaande factuur, en voor aflevering van de content.

Bedragen dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuur intresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Storyteller Productions zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

ACTEURS/ACTRICES, FIGURATIE, ETC.

Indien Storyteller Productions instaat voor de aanwerving van acteurs of actrices, figuranten, etc. voor een opdracht, laten we deze steeds een goedkeuring voor publicatie ondertekenen. Dit in zowel onbetaalde als betaalde opdrachten. Indien de opdrachtgever zelf iemand in de aanbieding heeft hiervoor aanzien we dit dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid indien er zich voor, tijdens of na de opdracht problemen stellen door diens doen.

KLACHTEN

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum.

Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.

AANSPRAKELIJKHEID

De videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de videograaf of diens vertegenwoordigers. Wij als bedrijf kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de videograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de wederpartij tijdens de opname-/registratie dag. De videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of de beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de opname-/registratie dag.

VOORBEHOUD

Storyteller Productions heeft het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de Videograaf/editor onmogelijk of onaanvaardbaar maken. Ook kan een opdracht na aanvaarding stopgezet worden indien de opdrachtgever niet de gevraagde acties en/of voorbereiding heeft genomen. In deze gevallen zijn wij genoodzaakt een percentage van het voorschot te innen. Het overige bedrag zal teruggestort worden op de opdrachtgever zijn rekening binnen de 30 kalenderdagen.

OVERMACHTSITUATIES

Bij ziekte of overmacht zal de videograaf inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief en die gelijkgesteld resultaat zal afleveren. Indien dit om bepaalde redenen niet zou gaan, wordt het volledige bedrag terugbetaald (binnen de 30 kalenderdagen) of indien mogelijk en in samenspraak met de opdrachtgever, wordt de opdracht verplaatst naar een andere dag. Hier zal de videograaf/editor ter compensatie voor het ongemak een toegift doen in het productieproces. Bij overmacht of technische problemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord, en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen (emotionele)schadevergoeding uitbetaald.

PUBLICATIE DOOR STORYTELLER PRODUCTIONS

Storyteller Productions heeft het recht en de toestemming om de gemaakte content die gemaakt zijn door de videograaf te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden. Dit inclusief het portfolio, promotie, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik en reclame. Dit tenzij anders besproken en vermeld op het contract. De opdrachtgever stemt hiermee dan ook in na ondertekening van het contract en/of betaling van het voorschot.

 PUBLICATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Content gemaakt door Storyteller Productions mag door de opdrachtgever gedeeld worden op sociale media. Het beeldmateriaal mag echter niet verder bewerkt worden (filters, hermontage, korter- of langer maken, etc.) tenzij met goedkeuring van Storyteller Productions.

SOCIALE MEDIA

Storyteller Productions geeft de opdrachtgever de toestemming om de content die in het kader van de Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De opdrachtgever mag het beeldmateriaal echter niet wijzigen, bewerken of bijsnijden zonder voorafgaande toestemming van Storyteller Productions. 

De opdrachtgever gaat er verder mee akkoord Storyteller Productions als bedrijf, of de videograaf/editor van de productie, niet in diskrediet te brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van Storyteller Productions of de mensen achter het bedrijfs schade berokkenen.

AUTEURSRECHT

Het project uitgevoerd door Storyteller Productions (Alexander Van den Bogaert) wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De content (video, audio, foto, etc.) blijven eigendom van Storyteller Productions. Bij levering van de bestanden geeft het bedrijf de opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen in het bewuste contract (bv: bedrijfsreportages). Bij inbreuk op de auteursrechten op de producties van Storyteller Productions, rekent het bedrijf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder (mis)gebruik van het werk van de videograaf of editor.

PRIVACY 

Storyteller Productions zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, adres, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken. Ook zal er vooraf besproken worden wie al dan niet in beeld mag komen tijdens de draai-/registratie dag.

VIDEO MONTAGE

Vooraf worden er afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de editor over de aanpak en bewerking van de montage. Zo kan de editor het kostenplaatje vooraf reeds berekenen voor desbetreffende opdracht. Gelieve wel rekening te houden dat naargelang het soort aanpassingen en de tijdbesteding aan deze, hiervoor extra kosten zullen aangerekend worden.

RAW (ONBEWERKTE) BESTANDEN

We maken onze opdrachtgever er graag van bewust dat er normaliter geen RAW (onbewerkte) bestanden afgeleverd zullen worden. Dit tenzij er bij aanvraag van een offerte dit anders is overeengekomen. Indien deze overeenkomst zich zo heeft gesteld, maken we onze opdrachtgever er wel graag op attent dat bij aflevering van RAW (onbewerkte) bestanden, dit aanzien wordt als het overkopen van de bestanden inclusief de rechten op het artistieke verleende werk. In dit geval zijn we dan ook niet meer verantwoordelijk voor enige verdere toepassingen en/of enige vormen van optredende problemen na ontvangst van deze. Omdat we de overdracht van RAW (onbewerkte) bestanden aanzien als een aankoop inclusief de rechten hier op, rekenen we hiervoor een meerprijs aan.

DOWNLOAD VAN BESTANDEN

De downloadbare bestanden die we afleveren zijn slechts 7 dagen beschikbaar. Indien deze tijd verstreken is, vervalt de download link en heeft u geen toegang meer tot de bestanden.

BEHEER VAN MEDIABESTANDEN

Wij als videobedrijf zijn na het afleveren van het Masterbestand en de bevestiging van goede ontvangst door de opdrachtgever, niet meer verantwoordelijk voor enige storingen, corrupte bestanden, onjuistheden of dergelijke meer. Indien de opdrachtgever de aangeleverde bestanden om welke reden dan ook kwijt speelt, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. We houden immers niet van elk project back-ups bij. Daarom raden we ten zeerste aan om deze zo snel mogelijk verantwoord te kopiëren naar meerdere dragers: usb, harde schijf, Cloud services of dergelijke meer.

CONTENT OPENBAAR MAKEN

We vragen de Opdrachtgever niet zomaar toegestuurde content openbaar te maken zonder overleg. Het eindproduct kan immers afwijken van eerder overgedragen mediabestanden. Om dit in eerste instantie te voorkomen plaatsen we een watermerk op de beelden bij elke overdracht t.e.m. de volledige video (Masterbestand) is afgewerkt en de totale som hiervoor betaald is. Daarom opteren wij het materiaal pas openbaar te maken nadat een Master, en dus afgewerkte versie is afgeleverd.

ONZE GEGEVENS

POSTADRES:
Alexander Van den Bogaert
Rundvoortstraat 1
2520, Ranst
België

Ondernemingsnummer: 0754.803.718